Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU WYKONUJĄCEGO
DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ
Salveo Medical Care Katowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Zabrzu

 1. Firma podmiotu.
 2. Cele i zadania podmiotu.
 3. Struktura organizacyjna.
 4. Rodzaj działalności leczniczej
 5. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych.
 6. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.
 7. Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych.
 8. Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.
 9. Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej.
 10. Organizacja procesu udzielenia świadczeń w przypadku pobierania opłat.
 11. Wysokość opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych.
 12. Sposób kierowania komórkami organizacyjnymi.
 13. Postanowienia końcowe. Podstawa prawna ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

 

1. Firma podmiotu.

Salveo Medical Care Katowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu, ul. Tarnopolska 69, 41-807 Zabrze, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS pod numerem: KRS 0000904418, REGON 389101923, NIP 6482804466.

2. Cele i zadania podmiotu.

Celem działalności podmiotu leczniczego Salveo Medical Care Katowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących ratowaniu, przywróceniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych, regulujących zasady ich wykonywania.

Do zadań należy udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii oraz z zakresu medycyny estetycznej.

Zadaniem podmiotu w zakresie działalności fizjoterapeutycznej jest:

 1. realizowanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii lub fizjoprofilaktyki;
 2. udzielanie indywidualnych porad i konsultacji w zakresie fizjoterapii lub fizjoprofilaktyki;
 3. realizowanie świadczeń zdrowotnych on-line w zakresie fizjoterapii lub fizjoprofilaktyki;

Nadto zadaniem podmiotu jest:

 1. współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;
 2. działania edukacyjne, promocja zdrowia i działania mające na celu profilaktykę zdrowia;
 3. prowadzenie spraw administracyjnych, ekonomicznych i obsługi technicznej podmiotu leczniczego.

 

3. Struktura organizacyjna.

W skład podmiotu leczniczego wchodzi jeden Zakład Leczniczy zlokalizowany w Katowicach pod nazwą Salveo Centrum Aktywnej Rehabilitacji pod adresem: ul. Chorzowska 216, 40-101 Katowice

W zakładzie leczniczym istnieją następujące komórki organizacyjne:

a) recepcja;

b) pracownia fizjoterapii

c) fizjoprofilaktyki

d) kinezyterapii

e)masażu leczniczego

Nie wyodrębnia się kierowników wymienionych komórek organizacyjnych. Funkcję kierownika każdej komórki organizacyjnej pełni Dyrektor Zakładu Leczniczego, którym jest równocześnie Prezes spółki prowadzącej Zakład Leczniczy.

4. Rodzaj działalności leczniczej.

Podmiot wykonuje działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne z zakresu fizjoterapii i fizjoprofilaktyki, masażu leczniczego oraz udziela świadczeń zdrowotnych on-line.

5. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych.

Salveo Centrum Aktywnej Rehabilitacji pod adresem: ul. Chorzowska 216, 40-101 Katowice

6. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

 1. Świadczenia udzielane są w Salveo Centrum Aktywnej Rehabilitacji pod adresem: ul. Chorzowska 216, 40-101 Katowice.
 2. Rjestracja pacjentów i udzielanie informacji odbywają się bezpośrednio w lokalizacji, telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej bądź strony internetowej;
 3. rejestracja pacjentów odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywa się w ramach specjalistycznej opieki ambulatoryjnej w ramach podmiotu i komórek organizacyjnych.

 1. przyjęcia fizjoterapeutów odbywają się w Salveo Centrum Aktywnej Rehabilitacji pod adresem: ul. Chorzowska 216, 40-101 Katowice
 2. przyjęcia do fizjoterapeutów odbywają się na podstawie wcześniej umówionej wizyty,
 3. zakład czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinie od 8 do 21, a w soboty od 9 do 14. W tych godzinach udzielane są świadczenia.

Prawa i obowiązki pacjenta.

 • Pacjent ma prawo do:
 1. Świadczeń zdrowotnych, odpowiadających aktualnym wymaganiom wiedzy medycznej i możliwościom placówki, środków farmaceutycznych i materiałów.
 2. Informacji o swoim stanie zdrowia.
 3. Wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu odpowiednich informacji.
 4. Intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.
 5. Rezygnacji na własne żądanie i uzyskania od fizjoterapeuty informacji o możliwych następstwach zaprzestania leczenia.

6.Ochrony danych osobowych.

 • Obowiązki pacjenta:
 1. Pacjent zgłaszający się na leczenie/badanie do podmiotu powinien poddać się badaniu przez fizjoterapeutę przyjmującego.

2.Pacjent zobowiązany jest stosować się do wszystkich zaleceń i wskazówek fizjoterapeutów oraz pozostałego personelu.

 1. Pacjentowi nie wolno wnosić i spożywać napojów alkoholowych oraz wszelkich substancji odurzających.
 2. Na terenie placówki obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych bądź papierosów elektronicznych.
 3. Pacjent zobowiązany jest do przestrzegania higieny osobistej.
 4. Pacjent jest odpowiedzialny za rzeczy oddane jemu do użytku na czas pobytu w placówce.
 5. Za szkody powstałe z winy pacjenta odpowiedzialność będzie ponosił pacjent, który wyrządził szkodę.
 6. Pacjentowi nie wolno obsługiwać samowolnie aparatury i urządzeń stanowiących wyposażenie placówki.
 7. Pacjent powinien zapoznać się z zakresem swoich praw i obowiązków i odpowiednio je stosować.
 • Przepisy porządkowe dla osób towarzyszących:
 1. Z pacjentem mogą przebywać na terenie placówki tylko osoby pełnoletnie.
 2. Osoby towarzyszące obowiązane są:
 3. stosować się do poleceń i wskazówek personelu medycznego,
 4. w razie potrzeby włożyć odzież ochronną i ewentualnie obuwie ochronne na żądanie personelu,
 5. zachowywać się kulturalnie w czasie pobytu,
 6. nie dostarczać pacjentom alkoholu lub innych substancji odurzających oraz innych artykułów, które zostały zabronione
 7. nie palić tytoniu, nie spożywać alkoholu i innych substancji odurzających.
 • Opis, wynik badania pacjenta oraz udostępnianie dokumentacji medycznej:
 1. Opis/wynik badania jest udostępniany osobiście pacjentowi, osobie przez niego upoważnionej lub lekarzowi kierującemu na badanie niezwłocznie po jego przygotowaniu, nie później niż 14 dni roboczych.
 2. Termin ten w przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji od pacjenta, lekarza kierującego lub innego lekarza specjalisty może zostać wydłużony o czym pacjent zostanie poinformowany niezwłocznie.
 3. Wynik/opis może zostać za zgodą pacjenta wysłany pocztą na adres wskazany w dokumentacji medycznej lub pisemnym upoważnieniu za pocztowym potwierdzeniem wysłania.
 4. Dokumentacja medyczna, jej kopia lub odpis wydawana jest niezwłocznie, nie najpóźniej niż 14 dni roboczych, osobiście pacjentowi, osobie przez niego upoważnionej lub lekarzowi kierującemu na badanie. Może również zostać wysłana pocztą na adres wskazany przez pacjenta za pocztowym potwierdzeniem wysłania.
 • Postanowienia końcowe – prawa pacjenta
 1. Zakład zapewnia ochronę danych osobowych pacjenta zgodnie z przepisami aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Zastrzeżenia, skargi i wnioski dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych można składać: a) za pomocą e maila: biuro@salveo.katowice.pl
 3. b) za pomocą telefonu: 32 441 25 21,
 4. c) drogą pocztową: Salveo Centrum Aktywnej Rehabilitacji pod adresem: ul. Chorzowska 216, 40-101 Katowice
 5. d) za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie Salveo – Katowice.pl

7. Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych.

 1. Komórki organizacyjne współdziałają ze sobą w celu zapewnienia kompleksowej i właściwej opieki medycznej oraz niezbędnej diagnostyki.

W poszczególnych komórkach organizacyjnych wykonuje się:

a) Pracownia fizjoterapii : diagnostykę/badanie oraz terapię manualną i techniki mięśniowo -powięziowe w jednostkach chorobowych z zakresu : ortopedii, neurologii, reumatologii takich jak dolegliwości bólowe kręgosłupa i stawów, urazy, złamania, zaburzenia nerwów obwodowych, choroby stawów.

b) Pracownia fizykoterapii : zabiegi fizykalne stosowane w jednostkach chorobowych z zakresu ortopedii, neurologii, reumatologii.

c) Pracownia kinezyterapii : ćw. w odciążeniu, ćw. oporowe, ćw. stabilizacyjne, ćw. propriocepcji, trening motoryczny w urazach oraz zaburzeniach mięśniowych i kostno-stawowych narządu ruchu.

d) Pracownia masażu : masaż leczniczy, drenaż limfatyczny, masaż sportowy, terapia powięziowa, terapia punktów spustowych – w dolegliwościach bólowych oraz w urazach mięśniowych i kostno-stawowych narządu ruchu w jednostkach chorobowych z zakresu ortopedii, neurologii, reumatologii.

W razie dostrzeżenia przez fizjoterapeutę lub innego pracownika niepokojących go objawów stanu zdrowia pacjenta, niezwłocznie informuje o tym fizjoterapeutę prowadzącego w celu podjęcia właściwych działań.

Do zadań komórek organizacyjnych należą w szczególności:

a) prowadzenie porad specjalistycznych, diagnostyki i zabiegów leczniczych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną,

b) zapewnienie pacjentom kompleksowej ambulatoryjnej opieki medycznej,

c) zapewnienie prawidłowej i ścisłej współpracy z innymi komórkami i podmiotami medycznymi,

d) dbałość o należyty wizerunek podmiotu leczniczego,

e) działanie na rzecz właściwego wykorzystania czasu pracy i potencjału pracowniczego,

f) podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego,

g) systematyczne wprowadzanie standardów postępowania w poszczególnych jednostkach chorobowych oraz podnoszenie jakości opieki medycznej,

h) przestrzeganie praw pacjenta określonych w karcie praw i obowiązków pacjenta,

i) prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

j) współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie obowiązków administracyjno-organizacyjnych oraz finansowych,

k) prowadzenie wymagalnych rejestrów medycznych,

l) realizowanie obowiązków nałożonych aktami wewnętrznymi obowiązującymi w placówce,

m) przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie gromadzonych informacji,

n) realizacja innych zadań wskazanych przez Dyrektora jednostki organizacyjnej.

W realizacji swoich zadań jednostki organizacyjne mogą współpracować z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami naukowymi, instytucjami ubezpieczeniowymi i innymi instytucjami, których statutowym zadaniem jest działanie na rzecz zdrowia społeczeństwa.

8. Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.

Salveo Medical Care  Katowice w swojej działalności nie współpracuje z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.

9. Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentom lub osobom przez nich pisemnie upoważnionym do wglądu do dokumentacji medycznej za życia pacjenta lub po jego śmierci, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 6.11.2008 r. z późniejszymi zmianami o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Salveo Medical Katowice Sp. z o.o. pobiera opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentom, osobom przez nich upoważnionym, oraz podmiotom i instytucjom uprawnionym zgodnie  z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 sierpnia 2021r. – załącznik nr.1.

Wgląd do dokumentacji medycznej na miejscu jest zwolniony ze wszelkich opłat.

10. Organizacja procesu udzielenia świadczeń w przypadku pobierania opłat.

W przypadku świadczenia zdrowotnego odpłatnego, pacjent przed rozpoczęciem udzielania tego świadczenia ma prawo poznać jego cenę.

Świadczenia zdrowotne odpłatne mogą być realizowane na podstawie umowy z innym podmiotem, w tym towarzystwem ubezpieczeniowym lub w ramach indywidualnego rozliczenia z pacjentem.

W przypadku świadczeń odpłatnych finansowanych indywidualnie, pacjent ma możliwość uregulowania należności za usługę przed jej rozpoczęciem lub niezwłocznie po jej zakończeniu.

Zapłata za wykonane odpłatne świadczenia zdrowotne może być dokonana wpłatą gotówkową za pokwitowaniem, przy użyciu terminala płatniczego lub przelewem na wskazany rachunek bankowy.

Każda indywidualna wpłata pacjenta musi zostać wprowadzona przez pracownika do kasy fiskalnej, a pacjent musi otrzymać paragon fiskalny.

Na życzenie pacjenta, każdorazowo za zrealizowanie odpłatnego świadczenia zdrowotnego, wystawiana jest faktura, wówczas pacjent zamiast paragonu fiskalnego otrzymuje fakturę.

11. Wysokość opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych.

Opłaty mogą być pobierane od pacjentów za świadczenia medyczne lub czynności administracyjne. Za czynności administracyjne rozumie się:

 • wydanie odpisu, wypisu lub kopii dokumentacji medycznej, zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie,
 • wydanie odpisu, wypisu lub kopii dokumentacji medycznej, potwierdzonej przez lekarza, dla potrzeb ubezpieczeniowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie,

Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych podana jest pacjentowi przed udzieleniem świadczenia, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Opłaty za czynności administracyjne są pobierane zgodnie z załącznikiem nr 1.

12. Sposób kierowania jednostkami/komórkami organizacyjnymi.

Zakres obowiązków Zarządu oraz personelu medycznego.

 1. Do zakresu obowiązków Zarządu należy w szczególności:
  1. sprawowanie kierownictwa i nadzoru nad działalnością podmiotu oraz ochrona jego interesów i mienia,
  2. opracowywanie planów finansowych i inwestycyjnych,
  3. organizowanie pracy oraz zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy,
  4. powoływanie zespołów doradczych i komisji problemowych,
  5. przestrzeganie zasad racjonalnego gospodarowania oraz stosowania rachunku ekonomicznego,
  6. wydawanie zarządzeń, decyzji oraz podejmowanie innych niezbędnych działań wchodzących zakres bieżącego zarządzania,
  7. nadzór nad utrzymaniem urządzeń, sprzętu, aparatury medycznej i zajmowanych pomieszczeń w należytym stanie technicznym, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  8. współpraca z organami samorządów zawodowych, związków zawodowych i organizacji społecznych.
 2. Do zakresu obowiązków Dyrektora jednostki organizacyjnej, którym jest członek zarządu Salveo Medical Care Katowice sp. z o.o., należy w szczególności:
  1. podejmowanie decyzji wynikających z funkcji kierowania jednostką, w tym w sprawach wynikających ze stosunku pracy w odniesieniu do pracowników oraz nadzór nad dyscypliną pracy, b. dbałość o dobór i racjonalne wykorzystanie kadry,
  2. ustalenie regulaminu porządkowego z uwzględnieniem obowiązujących przepisów,
  3. nadzór nad poziomem udzielanych świadczeń zdrowotnych,
  4. działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
  5. analiza i ocena potrzeb dotyczących wyposażenia w sprzęt i aparaturę.
 3. Do zakresu obowiązków fizjoterapeuty należy w szczególności:
  1. wykonywanie powierzonych obowiązków zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką fizjoterapeutyczną i posiadanymi umiejętnościami,
  2. prawidłowe i rzetelne prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  3. analiza wykonanych badań i konsultacji oraz skierowanie do wykonania ewentualnych badań uzupełniających w ramach struktury lub zewnętrznych jednostek służby zdrowia,
  4. kwalifikacja i wyznaczenie terminu wykonania świadczenia medycznego,
  5. przyjęcie pacjenta, otrzymanie pisemnej zgody na wykonanie świadczenia medycznego, przeprowadzenie planowanej procedury lub procedur, przygotowanie opisu/wypisu pacjenta z ustaleniem ewentualnej wizyty kontrolnej,
  6. konsultacja po wykonaniu świadczenia medycznego oraz wyznaczenie terminu dodatkowych wizyt lub usług medycznych związanych z prowadzonym leczeniem,
  7. ustalanie czynników ryzyka oraz zagrożeń dla zdrowia pacjenta i podejmowanie działań mających na celu ich eliminację lub ograniczenie,
  8. współpraca z pozostałym personelem medycznym,
  9. wykonywanie innych obowiązków zleconych przez Dyrektora.

13. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin organizacyjny ustala Zarząd Salveo Medical Care Katowice sp. z o.o.
 2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem organizacyjnym zastosowanie mają odrębne przepisy prawa.
 3. Podanie regulaminu do wiadomości pacjentów następuje poprzez udostępnienie go na wniosek pacjenta w Rejestracji.
 4. Postanowienia regulaminu zostają podane do wiadomości wszystkim zatrudnionym w Salveo Medical Care Katowice sp. z o.o.

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 sierpnia 2021r. ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2021 r. wyniosło 5504,52 zł.  r. n a podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.1).

Cennik za wydanie kopii dokumentacji medycznej pacjenta po IIkw2022
Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej maks. 0,002 12,31 zł
Jedna strona kopii dokumentacji medycznej maks. 0,00007 0.43 zł
Sporządzanie wyciągu, odpisu, kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych maks. 0,0004 2,46 zł